genser genser

Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GENEL AYDINLATMA METNİ

 Genser Güvenlik Sistemleri A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu bilinçle, Şirket olarak, müşteriler, üyeler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, sözleşmeye dayalı çalışma yapılan danışmanlar, hukuk danışmanları, sözleşme ve iş ilişkisi kapsamında kişisel verileri işlenen diğer üçüncü şahısların potansiyel müşterilerimizin, tedarikçi/alt işveren çalışanlarının ve yetkililerinin, şirket hissedarlarımızın ve​ şirket ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuatta yer alan sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. ​

İşbu aydınlatma metni şirketimiz tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ uyarınca kişisel verileri işlenen gerçek dışı tüm ilgililerin bilgilendirilmesi amacı ile hazırlanmıştır. 

Çalışan ve çalışan adaylarımızla ilgili bilgilendirmeler için ayrı Aydınlatma Metinleri uygulamaya alınmıştır.

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işleme, ilgili kişi ve veri sorumlusu kavramları KVKK’unda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır.

KVKK’unda geçen “Kişisel Veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “Kişisel Verilerin İşlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

İlgili Kişi:Kişisel verisi işlenen gerçek kişi müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları, tedarikçiler ve çalışanları, ortaklar, Kurumla yapılmış sözleşme kapsamındaki diğer üçüncü şahıs gerçek kişilerdir. Şirketimizde verileri işlenen çalışanlarımız Kanun kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanmıştır.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde işlendiği ve saklandığı veri kayıt sistemini kuran ve yöneten kişi veri sorumlusudur.  Çalışanlarımızla ilgili kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan şirketimiz Genser Güvenlik Sistemleri A.Ş.  veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK’nun Genel İlkeleri içeren 4. Maddesi kapsamında, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olarak aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Amaçlar; Mal Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,  Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, İş  ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi  ve icrası,  Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin sağlanması, Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek

Şirketimizde işlenen verilerinizin kategorilerine göre dayandığı hukuki sebeplere aşağıda yer verilmiştir

Kimlik bilgileriniz; (Ad, soyadı, doğum tarihi,  TC kimlik kartı bilgileri TC Kimlik no, Vergi no, fotoğraf)

ve İletişim bilgileriniz;   (Adres, iş adresi,  telefon, e mail adresi, Kep adresi, faks no) bilgilerinizi; Mal Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş  ortakları ve tedarikçilerle ve danışmanlarla olan ilişkilerin yönetimi  ve icrası, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesini temin için  sözleşme düzenlemek amacıyla  /   KVKK Md.5/2-c’ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi, ayrıca vergi mükellefi iseniz ek bazı mali bilgileriniz (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri) Muhasebe Kaydı ve Cari Kart açılması ve Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla, KVKK Md.5/2-ç’ ‘Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.’

Ödemenizi kredi ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgilerinizi  (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.) Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi KVKK Md.5/2-e.  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.’

Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak veya Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,  Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi KVKK Md.5/2-f  ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’,

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kayıtlarınızı;  KVKK Md.5/2 f  ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’’

Gerekli ise hukuki işlem bilgilerinizi; yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere ve ayrıca müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız kapsamında çağrı merkezi ses kayıtlarını KVKK Md.5/2-f ‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’

Hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Genser Güvenlik Sistemleri A.Ş, Kanunun 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan mevzuata uygun davranmaktadır.

Kanun 5. Madde kapsamında, aşağıda belirtilen durumlarda Genser Güvenlik Sistemleri A. Ş. kişisel veri sahiplerinin verilerini açık rıza almaksızın aktarılabilmektedir;

_Kişisel verilerin şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

_Kişisel verilerin işlenmesinin şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

_Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde şirketimiz tarafından işlenmesi,

_Kişisel verilerin işlenmesinin şirketimizin veya veri sahibi veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

_Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması.

 Özel nitelikteki verilerin aktarılabilmesi için Kanun 6. Madde de yer verilen ve aşağıda yer verilen istisnalar dışında veri sahibinin açık rızasının alınması zorunludur.

İlgili istisnalar; İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi şeklinde olup; sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza almadan aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen sınırlı amaçlarla  Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, her türlü yargı makamı, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler, iş geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza ve şirket hissedarlarımıza aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz KVKK 9.madde de gereken hukuki altyapı oluştuğunda veya açık rızanız alınarak yurt dışına aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, meşru menfaat gereği sizden bizzat talep ettiğimiz bilgiler, iş ilişkisi kapsamında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, sözleşme bilgileriniz, fatura bilgileriniz, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurular, mail yoluyla ilettiğiniz bilgiler,  dilekçe ve başvurularınız, doldurduğunuz formlar, hukuki tebligatlar, KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize yapılan başvuru bilgileri vasıtasıyla ile elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-c : “ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-ç : “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-e : “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden en az birine ve gerektiğinde Açık Rıza hükmüne  dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Şirketimiz geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına  dayanmadan veri toplanmamaktadır.

HAKLARINIZ

Şirket KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir.

Veri sahibi olarak KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca şirketimize başvurarak;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kanun 11.madde kapsamındaki başvurularınızı, ıslak imzalı yazılı olarak bizzat adresimize getirerek veya ‘’www.gensersecurity.com“ web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak şirketimizin adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya genseras@hs02.kep.tr  (KEP) adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan şirketimize bildirilen ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz

Başvurunuz da yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Şirket Ünvanı : Genser Güvenlik Sistemleri A.Ş.
Telefon Numarası : 0212 288 61 00
E-Posta : info@gensersecurity.com
Adres :Gülbahar Mahallesi Altan Erbulak Sokak Maya Han    Numara:14/2 Şişli/İstanbul
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası : 523 005 0968
KEP Adresi : genseras@hs02.kep.tr

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. İncele

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close