genser genser

Çalışan Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

GENSER GÜVENLİK SİSTEMLERİ A. Ş. olarak; Kişisel Verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda, bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla GENSER GÜVENLİK SİSTEMLERİ A. Ş. tarafından toplanan, saklanan, işlenen, aktarılan  kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’unun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirmesinin yanı sıra şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uyumu hakkında  çalışanlarımıza bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işleme, ilgili kişi ve veri sorumlusu  kavramları KVKK’un da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır.

KVKK’un da geçen “Kişisel Veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “Kişisel Verilerin İşlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik  ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

İlgili Kişi:  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları, tedarikçiler ve çalışanları, ortaklar, Kurumla yapılmış sözleşme kapsamındaki diğer üçüncü şahıs gerçek kişilerdir. Şirketimizde verileri işlenen çalışanlarımız Kanun kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanmıştır.

Veri Sorumlusu:Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde işlendiği ve saklandığı veri kayıt sistemini kuran ve yöneten kişi veri sorumlusudur.  Çalışanlarımızla ilgili kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan şirketimiz GENSER GÜVENLİK SİSTEMLERİ A. Ş; veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

İşlenen verileriniz kategorilerine göre amaçları ve kanun 5. Madde ve 6. Maddede yer alan hukuki sebepler eşleştirilerek aşağıda yer verilmiştir.

İşleme Amaçları :

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetenek ve Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini.

Şirketimiz de İşlenen verileriniz, verilerinizin işleme amaçları ve işlemenin dayandığı hukuki sebeplere aşağıda yer verilmiştir.

Kimlik Verisi:    Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no,),güncel cv , Özel Güvenlik Kimlik Kartı, Ehliyet, Pasaport bilgileri, Bakmakla yükümlü olunan kişilerin adı ve soyadı /Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla / Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c’ye istinaden,

İletişim Verisi:    Telefon numarası, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri, dahili telefon numarası, Cep telefonu numarası, kurumsal e-posta adresi bilgileriniz/ Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla / Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c’ye istinaden,

Finansal Veri:  Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, ,Banka hesap numarası, IBAN numarası / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi  amaçları  ve  Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması hukuki  sebebiyle KVKK Md.5/2c’ye istinaden,

Özel Nitelikli Kişisel Veri:  Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları / Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ve  Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması hukuki  sebebiyle KVKK Md.5/2c’ye istinaden, Kanunlarda Öngörülmesi KVKK Md.5/2-a , Parmak İzi/ İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi –Denetimi/Açık Rıza alınarak

Görsel ve İşitsel Veri:  Fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları/ Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini amacı / İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması KVKK Md.5/2-f’ye istinaden

Çalışan Yakınları Verisi:  Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numaraları cinsiyeti, doğum tarihi, AGİ Belgesi/ Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi amacı ve Kanunlarda Öngörülmesi KVKK Md.5/2-a ve  Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması hukuki  sebebiyle KVKK Md.5/2-c

Çalışan yakının sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi; Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi amacı / Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması KVKK Md.5/2-e

Çalışan yakını telefon numarası; Acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla / İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması KVKK Md.5/2-f

Özlük Bilgileri:  Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik tahsis no, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no, AGİ belgesi, , aylık toplam mesai bilgisi. İzin belgeleri, izin çıkış/dönüş tarihi. güncel cv, ayrılan personel ibra formu, askerlik terhis belgesi; Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amacıyla / Veri Sorumlusunun Yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle KVKK Md.5/2-ç  ve Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2-c’ye istinaden,

Özlük Bilgileri:   Personel Sözleşmesi ve Görev Tanımları; Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacı / Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2-c’ye istinaden,

Özlük Bilgileri:  Savunma ve İhtar Belgeleri, tutanaklar; İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacı / İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması KVKK Md.5/2-f ‘ye istinaden,

Özlük Bilgileri: Performans Değerlendirme Formu, aktivite bilgileri, geri bildirim formları, e-mailleri; İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik  Önerilerin Alınması  Ve Değerlendirilmesi, Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi  amacı / İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması KVKK Md.5/2-f ‘ye istinaden,

Mesleki Deneyim: Sertifika ve diploma bilgileri, Özel Güvenlik sertifikası, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, aldığı kurslar katıldığı seminerler, geçmiş unvanları; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla /  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması KVKK Md.5/2-f ‘ye istinaden

Lokasyon : Açık adres bilgisi; Acil durum yönetimi süreçlerinin yönetilmesi ve Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amaçlarıyla / İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması KVKK Md.5/2-f

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMACI VE AKTARILACAK ALICI GRUPLARI

KVKK Md 8- ‘(1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.(2) Kişisel veriler; a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında, b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6.  maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir’’ hükmü kapsamında ve kanunlarda öngörülmesi halinde; aşağıda kategorileri yer alan bilgileriniz;  kanuni mevzuat gereği  resmi  kuruluş ve makamlara, hukuki mevzuat kapsamın da Avukatlar ve Özel Hukuk Kişilerine  ve ayrıca şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti tedarikçi firma ve destek hizmetleri kuruluşlarına ve kişilere, finansal kuruluşlara, sözleşmeye dayalı hizmet verilen müşterilere, danışmanlara, denetçilere aşağıda yer verilen amaç ve koşullarda  aktarılabilmektedir

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen  sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi amacıyla ve mevzuat gereği işyeri hekimine,

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur)/Sosyal Güvenlik Kurumuna,

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi kapsamında bordrolama  ve muhasebe sürecini yürütmek üzere anlaşmalı Mali Müşavirlik firmasına

Veri Sorumlusunun meşru menfaati kapsamında yararlanabileceğimiz mevzuat teşviklerinin tespiti ve hesabı hususunda çalıştığımız danışmanlık firmalarına,

Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla bordro bilgilerini denetim faaliyetlerinde kullanmaları için şirket denetçilerine,

İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi kapsamında İşçi ve işveren sigorta primlerinin takibi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna,

Fiziksel güvenliğin sağlanması ve İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina/ofis yönetimine,

Kanunlarda öngörülmesi şartı kapsamında Kanunen bilgi vermekle mükellef olduğumuz Kamu Kurumlarına,

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi amacıyla Mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde mahkemeler ve ilgili kurumlara, Avukatlarımıza.

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi kapsamında çeşitli raporlar verdiğimiz şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerine,

KVKK kapsamında Veri Sorumlusu olarak verdiğimiz talimatlar çerçevesinde Veri işleyenlere,

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi için Kişisel verilerinizden gerekli olanları sınırlı olarak, Bilgi sistem Desteği veren Hizmet şirketlerine, sözleşmeye dayalı hizmet ve ürün aldığımız tedarikçilere,

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması ve iç işleyişimizi sağlamak açısından amacıyla, özellikle;  Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketlere;

Görevlendirilen personelin Konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için ulaştırma ve konaklama şirketlerine

Meşru Menfaatimiz gereği,  çalışanlarımızın iletişim bilgilerin ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmalara,

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amacıyla Bankalara,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, sınırlı olarak Sözleşmeye dayalı hizmet verilen müşterilere

5188 sayılı Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,  Kimlik Bildirme Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; İçişleri Bakanlığı, Valilikler, Emniyet Müdürlüklerine,  Yerel Kolluk Kuvvetlerine, Talebi halinde düzenleyici ve denetleyici kurumlara,

KVKK Madde 5 ve 6 da tanımlanan hukuki şartlar ve diğer kanunlarda öngörülmesi  kapsamında  aktarılabilmektedir.  Bu maddeler aynı zamanda veri aktarmanın  hukuki gerekçelerini oluşturmaktadır

Yurt dışına veri aktarımı söz konusu olursa  tarafınıza KVKK Md. 9 da yer alan yurtdışına veri aktarma da usul ve esaslar tarafınıza ayrıca bildirilecektir. Açık rızanız alınmadan yurt dışına verileriniz aktarılmayacaktır. Verilerinizin işlendiği yeni süreçler ve yeni aktarım alıcıları için tarafınıza ek bildirimler yapılarak bilgilerinizin güncellenmesi sağlanacaktır.

Kişisel verileriniz KVKK Mad. 28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili kamusal makamlara aktarılabilir. KVKK Md.28/1 Bu Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı istisna hallerini düzenlemektedir.  İstisnalar hakkında daha geniş bilgi için şirketimiz İK departmanından ek bilgi isteyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, karşılıklı iş sözleşmesinin kuruluşu esnasında İK departmanımıza  verdiğiniz  bilgi ve evraklar, mülakat süreçleri kapsamında doğrudan bize ilettiğiniz referanslar ile geçmişte çalıştığınız kurum yetkililerinden toplanan performans ve kişisel niteliklerinize, çalışma tarzınız, süreniz ve unvanınız ile, ayrılma sebep ve sürecinize ait bilgiler ile göreve başladıktan sonra mail telefon veya sözel olarak  tarafımızdan talep edilen yada yeni yasal düzenlemeler gereği teslim etmeniz gereken  eksik evrak ve bilgileriniz,  özgeçmişinizde bulunan veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verileriniz,   Şirketimize hizmet vermekte olan İK kuruluşları, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurular, 3.kişilerin ulaşımına açık kaydettiğiniz aleni bilgi kayıtlarınız,  Şirket’in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla otomatik olarak topluyoruz.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-c : “ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-ç: “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-e: “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hükümleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ve 4857 Sayılı İş Kanuna karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Yükümlülüğü kapsamında yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine veya gerekli durumlarda  açık rızaya dayanarak toplanmaktadır.

HAKLARINIZ

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca  Şirketimize başvurarak;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kurumun  hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. Kişilere KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme ve

Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Şirket KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını bu aydınlatma metni ile kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. Şirket, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için iç işleyişe ait idari ve teknik düzenlemeleri uygulamaya koymuştur.

BAŞVURU ŞEKLİ

Kanun 11.madde kapsamındaki başvurularınızı, taleplerinizi kanuna uygun şekilde ortaya koyan detaylı hazırlanmış bir metin ile ıslak imzalı yazılı olarak  bizzat adresimize getirerek veya şirketimiz  web adresinde yer alan  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak, Gülbahar Mahallesi Altan Erbulak Sokak No:14/2 Maya Han   ŞİŞLİ – İSTANBUL Türkiye adresine bizzat teslim edebilir,  noter kanalıyla gönderebilir veya (KEP)Kayıtlı Elektronik Posta genseras@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz  kanalıyla iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Veri Sorumlusu : GENSER GÜVENLİK SİSTEMLERİ A. Ş.

Posta Adresi :  Gülbahar Mahallesi Altan Erbulak Sokak No:14/2 Maya Han      ŞİŞLİ – İSTANBUL

Tel: Telefon: +90 212 288 61 00

Fax: +90 212 288 61 06

Eposta: info@gensersecurity.com

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. İncele

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close