genser genser

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

GENSER GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

Genser Güvenlik Sistemleri A.Ş. Veri Sorumlusu sıfatıyla;

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz Kişisel verilerinizi;

İş başvurunuzun ve talep edilen işe uygunluğunuzun değerlendirilmesi,

Tarafınızla iletişim kurulması,

Şirketimizin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,

Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,

İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun koşulların doğması halinde tarafınızla irtibata geçilmesi,

gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel verilerinizi işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirketimize iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;

Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,

İstihdam koşullarını taşıyıp taşımadığınızın değerlendirilmesi için yapılacak görüşme ve mülakatların organize edilmesi, gerçekleştirilmesi için şirketimiz yetkili personeli ve şirketimizin hizmet verdiği proje yetkilileri ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi:

 Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz şirketimize yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda belirtilen amaçlarla;

Şirketimize elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,

Şirketimizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,

Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,

Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları,

aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.

Haklarınız : 

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Şirketimize başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtiriz.


Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; info@gensersecurity.com  adresi, Şirketimiz Genel Merkezi veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak Şirketimize iletebilirsiniz

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. İncele

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close